Chính sách bán hàng The Minato Residence cập nhật tháng 12/2020

Chinh sach ban hang The Minato Residence
Chinh sach ban hang The Minato Residence

Nội dung chính

1. Thời gian áp dụng

Từ ngày 01/10/2020 cho đến khi Công ty phát hành chính sách mới.

Application time: From 01/ 10/2020 until a new policy will be issued by Minato Vietnam Co., Ltd.

2. Đối tượng áp dụng

Khách hàng (KH) đăng ký mua Căn hộ (CH) tại Tòa CT2 – Dự án The Minato Residence.

For: Customers who register to buy condominium (CH) at block CT2 – The Minato Residence project

3. Chính sách

3.1 Khách hàng chỉ được chọn lựa một trong hai chính sách dưới đây:

Customers will chose one of below two policies:

Áp dụng cho các khách hàng đăng ký vay vốn của Ngân hàng Vietin Lê Chân, Eximbank CN Hải Phòng, MB Bắc CN Hải Phòng.

Applying to all customers registering loan from Vietin bank Le Chan, Eximbank Hai Phong branch, MBbank North – Haiphong branch.

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT

POLICY

DESCRIPTION

Tỷ lệ khoản vay được hỗ trợ lãi suất (HTLS) Lên tới 70% giá bán căn hộ (đã bao gồm VAT)

Rate of bank loan in supporting interest condition

Up to 70% of contract value (including VAT)

Lãi suất vay vốn (trong và sau thời gian HTLS); (khách hàng chịu thuế Thu nhập cá nhân cho phần lãi này) 1  – tối đa 9%/ năm trong thời gian HTLS;

2  – Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định Ngân hàng.

Bank loan interest rate (during and after Interest rate supporting period);

(customer shall pay personal income tax for this interest).

1              – Maximum 9% per year during Interest rate supporting period;

2              – After duration of Interest rate supporting policy, the bank loan interest shall be applied as per bank policy.

Thời gian HTLS (18 tháng) kể từ ngày giải ngân lần đầu tiên của Khoản vay, nhưng không quá ngày 30/6/ 2022. (Điều kiện này cũng được áp dụng đối với các khách hàng đã đăng ký sử dụng chương trình HTLS từ ngày 30/12/2019).

Duration of Interest rate supporting

(18 months) as from the first date of receiving bank loan, but no later than 30/6/2022. (This condition is also applicable to customers who have registered to use the interest rate supporting program from the date of 30/12/2019).

Ân hạn nợ gốc Theo quy định của từng Ngân hàng

Original debt grace

Pursuant to policy of each bank

Thời gian vay Tối đa 20 năm

Loan duration

Maximum 20 years

Phí trả nợ trước hạn (trong và sau thời gian HTLS) Áp dụng theo quy định của từng Ngân hàng.

Fee for premature repayment (during and after interest rate supporting

Pursuant to policy of each bank

3.2 Đối với khách hàng (độc lập) không sử dụng “chính sách hỗ trợ lãi suất của Chủ đầu tư” được hưởng chiết khấu theo mức như bảng dưới đây (trước thuế và phí bảo trì). Số tiền chiết khấu được giảm trực tiếp vào giá trị HĐMB căn hộ, và chiết khấu vào đợt thanh toán cuối cùng (khách hàng chịu thuế Thu nhập cá nhân cho phần lãi này).

To the customers (independence) do not need the interest rate supporting policy, getting discount as per below table (exclusive of VAT and maintenance fee). The amount of discount will be directly exempted from contract value, and discount amount shall be exempted in the last payment term (customer shall pay personal income tax for this interest).

Số lượng căn hộ / Unit Mức chiết khấu / Discount rate
01 căn / unit 4%
Mức khác / Other rate
02 căn / units 4.5%
03 căn / units 5%
04 căn / units 5.5%
05 căn và 05 căn trở lên / 05 units and more than 05 units 6%

Thời gian áp dụng từ ngày 20/8/2020 đến ngày 30/12/2020

Application time will be from 20/8/2020 to 30/12/2020)

Tiến độ thanh toán

Procedure will be as following steps:

Tiến độ thanh toán Tỷ lệ thanh toán
Payment procedure Payment scale
Khi ký Đơn đăng ký giữ chỗ 100.000.000 VND

When    signing Application        to         register             purchasing condominium

VND 100,000,000

Khi ký Hợp đồng mua bán (trong vòng 20 ngày, kể từ ngày ký Đơn đăng ký giữ chỗ) 30% giá bán căn hộ (bao gồm VAT)

Bao gồm số tiền đóng khi ký Đơn đăng ký giữ chỗ.

When signing Condominium Sale Purchase Contract (within 20 days, since the date of signing Application to register purchasing condominium).

30% of contract value (including VAT)

inclusive of paid amount when signing Application to register purchasing condominium.

Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán 10% giá bán căn hộ (bao gồm VAT)

Within 60 days, as from the signing date of Condominium Sale Purchase Contract

10% of contract value (including VAT)

Trong vòng 120 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán 10% giá bán căn hộ (bao gồm VAT)

Within 120 days, as from the signing date of Condominium Sale Purchase Contract

10% of contract value (including VAT)

Quý 4/2021

Theo thông báo nhận bàn giao căn hộ

45% giá bán căn hộ (bao gồm VAT); và kinh phí bảo trì: 2% giá bán căn hộ

4th quarter 2021

As per notification to hand over condominium

45% of contract value (including VAT); and maintenance fee: 2% of contract value

Quý 1 hoặc quý 2/ 2022

Khi khách hàng nhận sổ hồng

5% giá bán căn hộ (bao gồm VAT)

1st quarter or 2nd quarter 2022

When receiving Pink book

5% of contract value (including VAT)

3.3 Đối với tất cả các khách hàng đăng ký mua căn hộ The Minato Residence (đối với Loại A và B), từ ngày 12/8/2020 đến 31/10/2020, sẽ được trừ 02 năm tiền quản lý chung cư.

All customers who sign Application for reservation The Minato Residence condominium (A and B type only), from 12/08/2020 to 31/10/2020 that will be deducted 02 years condominium management fee.

Chính sách này sẽ không áp dụng cho trường hợp hủy ngang. Trong trường hợp chuyển nhượng, người mua tiếp theo sẽ thừa hưởng như người mua ban đầu.

The policy detailed in this Article shall not be applied in case of cancellation. In case of transferring, the next buyer will inherit initial promotion policies.

Khách hàng có trách nhiệm thanh toán các loại thuế theo luật pháp quy định cho chính sách giảm trừ này.

All customers shall pay taxes as per stipulated regulation for this deduction policy.

3.4. Các khách hàng đăng ký mới mua căn hộ chung cư The Minato Residence trong thời gian áp dụng chính sách này – sẽ có cơ hội nhận gói hoàn thiện nội thất từ MVN, như chi tiết dưới đây:

The customers who make new registration to purchase condominium of The Minato Residence within duration of this sale policy – will have a chance to receive interior furnishing voucher from MVN, as below detail:

No.

Số

Type of condominium

Loại căn hộ

Amount (VND)

Số tiền

1 C type/ Loại C 60,000,000
2 B type/ Loại B 120,000,000
3 A type/ Loại A 150,000,000

Gói nội thất sẽ được chi trả sau khi bàn giao căn hộ, dự kiến 31/12/2021.

Interior furnishing voucher will be issued after condominium handed over, estimate on 31/12/2021.

Chính sách này sẽ không áp dụng cho trường hợp hủy ngang. Trong trường hợp chuyển nhượng, người mua tiếp theo sẽ thừa hưởng như người mua ban đầu.

This policy shall not be applied in case of cancellation. In case of transferring, the next buyer will inherit initial promotion policies.

Chi tiết chương trình sẽ được cập nhật cụ thể khi áp dụng.

Policy detail will be updated clearly when applying.

Khách hàng có trách nhiệm thanh toán các loại thuế theo luật pháp quy định cho khoản tiền này.

The customers will pay taxes as per stipulated regulation for this voucher.

Chủ đầu tư có thể điều chỉnh chính sách thanh toán theo điều kiện kinh doanh

The Investor might change this payment policy pursuant to business condition

Gọi ngay 096 737 8889 để được tư vấn chi tiết
Đánh giá bài viết!
[Số lượt đánh giá: 3 Trung bình: 4.7]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *